Voor de provincie Gelderland heeft Buiten organisatieadvies een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om het instrument Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) beter en breder in te zetten en wat het van de organisatie vraagt om deze mogelijkheden te verzilveren. De rol- en taakinvulling van het nieuwe opdrachtgeverteam VTH speelt daarin een belangrijke rol.

De verkenning is gestart met een onderzoek in de diepte: Hoe worden de VTH taken op dit moment aangestuurd en uitgevoerd? Daarna is door Henk en Jan meer in de breedte verkend welke behoeften en mogelijkheden er zijn binnen andere provinciale programma’s (als energie en circulariteit) om gebruik te maken van het VTH instrumentarium en wat daar voor nodig is. De centrale rol van het opdrachtgeverteam, op het knooppunt van de Big 8, is uitvergroot en vertaald in aanbevelingen voor inrichting en capaciteit van het team. De aanbevelingen zijn door de provincie vrijwel direct geïmplementeerd. Jan heeft in dit kader tijdelijk vanuit het team zelf ondersteuning in beleidscapaciteit geleverd. In fase 2 is samen met het team een strategisch meerjarenplan opgesteld waarin de interactie met de uitvoerende (omgevings-)diensten, de provinciale organisatie intern en partners extern is uitgewerkt. Met dit meerjarenplan is er een duidelijke koers en wordt doorgebouwd aan de ontwikkeling van opdrachtgeverschap.

Met dit meerjarenplan is er een duidelijke koers en wordt doorgebouwd aan de ontwikkeling van opdrachtgeverschap.