Waterschap Rivierenland werkt op diverse manieren met gemeenten samen in de afvalwaterketen. Los daarvan is er een aantal gemeenten die samenwerking zoekt in het beheer en onderhoud van technische installaties (met name pompen en gemalen) van de riolering. Ook ziet het waterschap mogelijkheden om een rol te spelen in de sturing van de inzameling (riolering) en het transport van afvalwater naar de rwzi’s, onder meer door het inzetten van de eigen centrale regiekamer.

Buiten organisatieadvies verkende met betrokken partijen hoe de gemeenten aankijken tegen een intensivering van de samenwerking met het waterschap, welke concrete kansen er liggen om gezamenlijk op te pakken en wat er verder nodig is voor de samenwerking. Daaruit komt een strategische keuze voor het waterschap naar voren. Een keuze voor samenwerking vergt investeren. Je moet je actief opstellen op bestuurlijk, management en ook uitvoerend niveau. Dit betekent dat er binnen de WSRL organisatie voldoende prioriteit aan moet worden gegeven om vertrouwen te winnen, stapjes te maken en beheer, onderhoud en sturing samen met gemeenten op te pakken. Dat is echter geenszins een garantie op succes. Uit de verkenning volgt namelijk ook dat de gemeenten niet zomaar in zijn voor samenwerking die ook een formeel karakter heeft. En dat commitment is juist wel nodig om grotere stappen te kunnen zetten.

Dat commitment is juist wel nodig om grotere stappen te kunnen zetten.