Circulus is het milieubedrijf van 9 gemeenten in en nabij de Stedendriehoek. Deze gemeenten zijn in het recente verleden succesvol overgegaan op Diftar en omgekeerd inzamelen, om invulling te geven aan het VANG-beleid (van afval naar grondstoffen). In de financiële verrekening leidt de beoogde afname van afvalstoffen tot een paradox: door een deel van de tarifering variabel te maken (verbonden met het aantal aanbiedingen), neemt het aantal aanbiedingen af, waardoor uiteindelijk een deel van de vaste kosten mogelijk niet meer gedekt is. Naast deze paradox doet zich een ander effect voor. De eenzijdige focus op de vermindering van restafval heeft ongewenste gevolgen voor de kwaliteit van de overige ingezamelde grondstoffen.

Als verantwoordelijke voor strategie, beleid en communicatie hebben mijn team en ik met de verbonden gemeenten in de periode 2018-2020 gewerkt aan een vernieuwingsslag op het ingezette beleid. De wisselwerking tussen de opbrengst van de inzameling en de inzet van (financieel) instrumentarium werd grondig geanalyseerd en met gemeenten gedeeld. Dit leverde draagvlak op voor een verschuiving van de focus op vermindering van restafval naar verhoging van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. Hierdoor konden nieuwe accenten worden aangebracht in grondstoffenplannen en financieel instrumentarium, ondersteund met publiekscampagnes (keukenafval en ‘fashionable’ recycling). Tijdens het gemeentelijk grondstoffencongres heb ik het thema voor een breed publiek mogen presenteren (“de Diftar paradox”, 2019).

Dit leverde draagvlak op voor een verschuiving van de focus op vermindering van restafval naar verhoging van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen.