Spaarnelanden NV is het uitvoeringsbedrijf van de gemeente Haarlem en Zandvoort en actief in het beheer van de openbare ruimte, afvalinzameling en -beheer. In haar bedrijfsstrategie zet het bedrijf in op een verdere taakverbreding en -verdieping: ook op terreinen als een klimaatbestendige buitenruimte en duurzame mobiliteit wil Spaarnelanden uitvoeringspartner en adviseur van de gemeenten zijn. In de gemeenteraad van Haarlem leveren projecten van Spaarnelanden vragen op. Aanleiding voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlem om een onderzoek te starten naar het functioneren van de governance: wie gaat er nu over de strategische ontwikkeling van de overheids NV: welke rol heeft de gemeenteraad, hoe opereert het college in haar rol als opdrachtgever en aandeelhouder van de NV?

Henk heeft samen met Unravelling het onderzoek voor de Rekenkamer uitgevoerd. Onderzocht is hoe de governance rond Spaarnelanden in de praktijk functioneert. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met sleutelspelers op bestuurlijk en ambtelijk niveau binnen de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Spaarnelanden NV. Op basis van moderne inzichten in “governance-land” over o.m. tegenkracht, dialoog en waardengericht toezicht is een normenkader ontwikkeld waaraan het functioneren in de praktijk is getoetst. Gefocust is op drie elementen: de governancestructuur, de rolinvulling en de onderlinge relaties. Per element zijn verbeterpunten in beeld gebracht. Belangrijke aanbevelingen richten zich op de betrokkenheid van de raad bij strategische ontwikkelingen, het versterken van de tegenkracht en dialoog, de rolinvulling door en rolscheiding binnen het college en het onderlinge samenspel tussen ambtelijk aandeelhouder-opdrachtgever enerzijds en ambtelijk opdrachtgever en bedrijf anderzijds. Het traject is afgesloten met een presentatie voor gemeenteraadsleden.

Op basis van moderne inzichten in “governance-land” is een normenkader ontwikkeld waaraan het functioneren in de praktijk is getoetst.