De 7 Westfriese gemeenten hebben een individuele dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de inzameling van huishoudelijk afval met HVC. Naast opdrachtgever zijn deze gemeenten ook aandeelhouder van HVC.

De nieuwe DVO’s zijn in 2019 getekend en kennen een initiële looptijd tot en met 2025. Afgesproken is om halverwege deze periode een evaluatie uit te voeren, die kan leiden tot bijstellingen van de DVO’s en dienstverlening. Henk Mogezomp van ons bureau heeft in de eerste helft van 2023 deze evaluatieonderzoeken uitgevoerd. Dit in opdracht van Afvalbeheer West-Friesland (ABWF), het samenwerkingsverband van de 7 West-Friese gemeenten. Het onderzoek bestond uit deskstudie, bestuurlijke en ambtelijke interviews met vertegenwoordigers van de gemeenten en HVC, gezamenlijke analysesessies en uit een benchmark-onderzoek. In de evaluaties is gekeken naar doelrealisatie, tevredenheid over de dienstverlening, de onderlinge samenwerking en marktconformiteit van de prijsafspraken. Op basis daarvan zijn verschillende verbeterpunten in beeld gebracht: De in de dienstverlening en samenwerking te realiseren doelen moeten concreter, de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van rolinvulling (met name de invulling van de beleidsadviesrol) moeten beter worden uitgewisseld en op het gebied van kostenefficiency en -reductie zijn verbeterslagen nodig. Uiteindelijk hebben wij 7 individuele evaluaties opgeleverd. De gemeenten hebben deze zelf verder in procedure gebracht voor interne besluitvorming over hoe verder met de DVO en samenwerking met HVC.

Goede evaluaties zetten aan tot verbetering