Zone.college is de groene onderwijsinstelling voor vmbo en mbo in Oost-Nederland. Deze fusie-organisatie is in de periode 2020-2023 sterk in beweging geweest, door wisselingen in bestuur en directie en onder invloed van de corona pandemie en andere crises. De scholen stonden voor de uitdaging om snel opvolgend coronabeleid adequaat na te leven. Begin 2021 heeft er in een pas nieuwgebouwde vmbo-school een grote brand gewoed, met een complexe afwikkeling tot gevolg. Verder werd in dat jaar onder de vlag van het Nationaal Programma Onderwijs een forse financiële impuls gegeven aan het onderwijs. Er moest in korte tijd een programma worden samengesteld en goedgekeurd voor alle schoollocaties. De leerlingenaantallen stegen in deze periode binnen Zone.college harder dan voorzien en er ontstond druk op de beschikbaarheid van personeel en huisvesting. De markt voor tijdelijke huisvesting ging medio 2022 ‘op slot’.

Nadine was verantwoordelijk voor het ondersteunen van de organisatie, haar medewerkers en deelnemers binnen deze crisisteams en voor crisismanagement in het algemeen. Dit vroeg om goede aansturing van alle disciplines tot conflictbemiddeling en inzet van expertise bij escalaties. Nadine was verantwoordelijk voor de interne en externe contacten en de financiële en materiële afhandeling van schades. Als opdrachtgever voor het NPO-programma heeft zij gezorgd voor adequate coördinatie, sturing en besluitvorming. Tenslotte heeft Zone onder haar aansturing ingezet op beleidsmatige oplossingen.

Als opdrachtgever voor het NPO-programma heeft Nadine gezorgd voor adequate coördinatie, sturing en besluitvorming.