Het college van Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Vallei en Veluwe voert jaarlijks een doeltreffendheids en/of doelmatigheidsonderzoek uit, gebaseerd op artikel 109a van de Waterschapswet. Buiten organisatieadvies heeft voor het waterschap het onderwerp baggeren c.q. het baggerbeleid uitgediept. Baggeren is geen doel op zich, maar een middel om een aantal verschillende doelen in het kader van het waterbeheer te realiseren. Baggeren is daarmee een van de kerntaken van een waterschap waar ook substantiële budgetten mee gemoeid zijn.

Jan heeft de wijze waarop het waterschap invulling geeft aan de taken op het gebied van baggeren in beeld gebracht. Wat is het beleid en hoe verloopt de uitvoering? Het onderzoek leverde voor het waterschap herkenbare aanbevelingen voor het aanscherpen van beleid, het uitbreiden van meten en monitoren, verbetering van de programmering en het robuuster maken van de interne organisatie. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het waterschap het omgevingsmanagement rond baggeren erg goed beheerst.

Buiten organisatieadvies heeft voor het waterschap het onderwerp baggeren c.q. het baggerbeleid uitgediept.