Buiten organisatieadvies heeft het verzelfstandigingstraject begeleid en daar zijn we best een beetje trots op!

Het verzelfstandigingstraject is verlopen langs 3 fasen.

Fase 1: verkennen

In het beheer van de openbare ruimte komen allerlei uitvoeringsvormen voor, van  ‘Zelf doen’ tot ‘Uitbesteden’. Voor de gemeente Doetinchem hebben we de alternatieven in beeld gebracht. Het bestuur van de gemeente heeft op basis van de verkenning gekozen voor verzelfstandiging als richtsnoer. De verzelfstandiging past binnen de organisatievisie van de gemeente, waarbij de uitvoering flexibeler wordt ingericht en meer op afstand komt te staan.

 

Fase 2: uitwerken

In deze fase is een businesscase opgesteld, waarin is beschreven 1) welke taken het verzelfstandigde bedrijf gaat uitvoeren, 2) welke doelen en ambities het bedrijf daarbij heeft, 3) hoe de relatie met de gemeente als eigenaar en opdrachtgever wordt vormgegeven en 4) wat de personele en financiële consequenties van de verzelfstandiging zijn. Bij het gemeentebestuur is getoetst of de uitwerking aansluit bij de uitgangspunten zoals die bij de verkenning zijn benoemd. In het vakblad GRAM vertelt wethouder Drenth hierover Doetinchem GRAM_April_2017

Fase 3: inrichten

Bij het inrichten zijn er twee trajecten parallel doorlopen. Er is een bouwteam ingesteld dat als doel had om Buha een vliegende start mee te geven. En met resultaat! Daarnaast is er een traject ingericht waarbij er besluiten zijn voorbereid om te zorgen voor ontvlechting van Buha met de gemeente. Denk hierbij aan de overdracht van bedrijfsmiddelen, het vormgeven van de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, de overgang van personeel en de inkoop van ondersteunende diensten.

Wilt u meer weten over de invulling van dit verzelfstandigingstraject? Of staat u ook voor keuzes omtrent zelf doen of uitbesteden? Wij denken graag met u mee.