Buiten gebeurt het

De wereld verandert. Van uw organisatie wordt veel gevraagd. Tijd voor actie.

Of u nu bij een overheid, omgevingsdienst, recreatieschap of afvalbedrijf werkt — de omgeving verandert razendsnel. De maatschappelijke druk is hoog. Uw organisatie moet beter presteren met minder middelen, actief samenwerken, participeren, regievoeren, loslaten, verduurzamen en nog veel meer. Uitdagingen die om integrale oplossingen, daadkracht en flexibiliteit vragen. U zit hier middenin, beheerst het werkveld als professional, maar organisatieontwikkeling is geen dagelijkse kost.

Advies en Implementatie

Bij Buiten bent u aan het juiste adres voor strategische, organisatorische en bedrijfskundige vraagstukken. Wij werken graag en veel voor organisaties die actief zijn in de fysieke leefomgeving. Wij zijn niet van de abstracte vergezichten, maar pakken door met een duidelijke strategie en met gevoel voor implementatie.

Recente opdrachten

Waterschap Vallei en Veluwe

Projectleider voor het coördineren en organiseren van het regionaal klimaat adaptatie plan voor 29 gemeenten, het waterschap en 2 provincies.

Westfriese gemeenten

Procesbegeleiding van de zeven gemeenten, verenigd in de gemeenschappelijke regeling CAW, bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst op het gebied van de afvalinzameling.

NVRD

Organiseren expertsessies voor de directie en het management van publieke bedrijven actief in het beheer openbare ruimte.

Gemeente Coevorden

Onderzoek en advies over organisatie en huisvesting van de teams actief in de openbare ruimte

Provincie Gelderland

Organisatieadvies over de inrichting van het opdrachtgeversteam van de provincie richting de Gelderse omgevingsdiensten

Omgevingsdienst Groningen

Projectleider sturing en financiering: zorgen voor de overgang van input naar outputfinanciering.

Vakmensen met een frisse blik

We snappen hoe het werkt. We kennen overheidsorganisaties van binnenuit en brengen kennis van buiten in.

de Kwaliteit van Een ingespeeld team

We vormen een compact, ingespeeld team van ervaren organisatieadviseurs met ieder zijn eigen expertise. Daardoor zijn we breed inzetbaar en kunnen we snel schakelen. Onderling houden we elkaar scherp en samen garanderen we de kwaliteit van ons werk.

Werkende Oplossingen

Een werkende oplossing, een zorgvuldig proces, een goed besluit en een tevreden opdrachtgever. Hoe doen we dat? Door te structureren, te verbinden en door te pakken. In onze analyses en oplossingen gaan we direct naar de kern. Met als leidmotief: wat is de maatschappelijke impact en werkt het dadelijk ook in de praktijk?

Gesprekspartner op alle niveaus

Werkende oplossingen ontstaan uit samenwerking en inbreng van alle stakeholders. We zijn gesprekpartner voor bestuur en management én voelen ons ook thuis op de werkvloer. Standaard betrekken we de visie en inzichten uit het maatschappelijk veld bij de oplossing van uw vraagstuk.

Evert Bovens

Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond en ben mijn werkzame leven gestart als financieel adviseur bij een gemeente. Sindsdien houd ik me bezig met organisatievraagstukken. Het leuke van het adviesvak is dat ik mijn analytische vaardigheden – cijfers, feiten, scenario’s – kan verbinden aan meer zachte waarden, drijfveren en processen om zichtbaar resultaat te boeken. Geld is immers maar een middel en nooit een doel op zich!

De afgelopen negen jaar heb ik businesscases en bedrijfsplannen opgesteld, toekomstverkenningen uitgevoerd, bezuinigingsoperaties begeleid en de planning en control instrumenten versterkt. Ik werk graag en veel voor organisaties die actief zijn in de buitenruimte. In mijn vrije tijd ben ik óók graag Buiten: ik ben actief als kliminstructeur en ga graag de bergen in.

06 3802 3244 Linkedin

“De afgelopen 2 jaar hebben we samen met Evert een aantal trajecten uitgevoerd in de sfeer van: visievorming, organisatieontwikkeling en intergemeentelijke samenwerking. De geboekte resultaten zijn steeds naar volle tevredenheid geweest. Er is doelmatig gewerkt op basis van een heldere aanpak en offerte. Bijstellingen bleven beperkt en werden in overleg afgesproken. Wat opvalt aan Evert is de leuke combinatie van zijn uitermate prettige persoonlijkheid met vakkennis, gestructureerd en vlot werken. ”

Wim de Korte, directeur Buha bv

Henk Mogezomp

Ik hou van het adviesvak en de vraagstukken in het publieke domein. De afwisseling van organisaties, mensen, onderwerpen en belangen. De dynamiek. Ik ben graag dienstbaar aan de opgaven waar overheidsorganisaties voor staan en verbind me graag met de mensen die daar bij betrokken zijn. Voldoening haal ik uit het ontrafelen en het echt verder brengen van complexe en bestuurlijk gevoelige projecten.

Wat ik doe? Ik combineer onderwerpen op een breed inhoudelijk veld (economie, duurzaamheid, afval, buitenruimte) en ben ervaringsdeskundige op het vlak van verzelfstandigingen, strategische advisering en governancevraagstukken. Van opdrachtgevers krijg ik het volgende terug: prettig om mee samen te werken, makkelijk communicerend op alle niveaus, gedreven, diplomatiek, bestuurlijk sensitief, creatief en volhardend in het vinden van oplossingen.

06 2708 5531 Linkedin

Jan Beldman

Niet enkel de inhoud, maar vooral ook de organisatie is de succesfactor bij het behalen van resultaat. Dat is mijn ervaring uit meer dan 25 jaar werk als adviseur en manager bij overheid en bedrijfsleven. Mijn werk is altijd verbonden met de leefomgeving: van adviseur bij een ingenieursbureau tot directeur van een uitvoeringsorganisatie. Ik ben een bouwer en bouw graag samen met medewerkers aan organisaties, het liefst van ontwerp tot en met uitvoering. Resultaat neerzetten ‘dat staat’, daar ga ik voor. Met scherpte en oog voor resultaat. Maar ook met aandacht en humor. Jan bekijkt het nog wel eens anders, van Buiten.

06 8325 8851 Linkedin

Bas Grol

In 2007 deed ik onderzoek naar de verdere professionalisering van kringloopbedrijven in Gelderland. Met dit onderzoek groeide mijn fascinatie voor afval en hergebruik. Sindsdien voer ik onderzoeken uit naar de inzameling, verwerking en opwaardering van reststromen. Dit doe ik in opdracht van overheden, brancheverenigingen en afvalbedrijven. Daarnaast adviseer ik innovatieve startups in de sector voor energie- en milieutechnologie.

In 2014 kwam ik voor het eerst in aanraking met de circulaire economie. Binnen dit concept komen mijn kennis en ervaring op het gebied van afval, kringloop, ondernemerschap en ‘innovatie ecosystemen’ optimaal tot zijn recht. Met inhoud en flair ben ik een volwaardig gesprekspartner op alle niveaus. Ik ben er goed in om ambitieuze en abstracte opgaven te vertalen in realistische doelen en projecten. Veel van mijn projecten bevinden zich in de afvalsector, de energiesector en in de grond- weg- en waterbouw.

+31 6 27 08 55 62

Experts in buitengewone zaken

Organisatieadvies is ons vak. Wij leveren onze diensten aan organisaties actief op het terrein van het beheer van de openbare ruimte, afval en duurzaamheid, vergunningverlening en handhaving, vrijetijdseconomie en waterbeheer. Door de focus op de buitenruimte kennen we de actuele ontwikkelingen in iedere branche, zorgen we voor kruisbestuiving en vernieuwing.

Afval en duurzaamheid

Afval en duurzaamheid

Excelleren en innoveren in dienstverlening

Afvalinzameling is allang geen pure uitvoeringstaak meer. Afval is grondstof in een circulaire economie, ketenregie het toverwoord. Gemeentelijke diensten en afvalbedrijven ontwikkelen zich steeds meer tot een brede maatschappelijke dienstverlener: actief in het beheer van de buitenruimte en voorloper in de lokale arbeidsparticipatie. Deze trend zet zich de komende jaren voort. Om in de sector preferred supplier en in control te blijven is er maar een route mogelijk: verder excelleren en innoveren in dienstverlening.

Water en riolering

Water en riolering

Samenwerking op maat

Waterschappen en gemeenten werken samen aan de opgaven voor de toekomst: een robuust, klimaatbestendig watersysteem dat voldoet aan de KRW en een efficiënte maar ook duurzame afvalwaterketen. Droge voeten en voldoende schoon water, daar draait het om. De uitdaging ligt in het combineren van het beste uit de beide werelden. Dat vereist samenwerking op alle niveaus. En dat gaat lang niet vanzelf. Wordt het nu pompen of straks verzuipen?

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Groot denken, klein kijken

De vrijetijdseconomie zit vol paradoxen. Het is een groeisector, maar de marges zijn laag, het toeristisch product is verouderd en goede businessplannen komen moeilijk van de grond. Overheden hebben veel aandacht voor recreatie en toerisme, maar trekken zich als financier terug. Een derde paradox is dat toeristische organisaties steeds meer moeten samenwerken én tegelijkertijd als vakantieregio met elkaar moeten concurreren. De sleutel tot het overwinnen van deze paradoxen: echte samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en andere stakeholders.

Beheer openbare ruimte

Beheer openbare ruimte

Regisseren én uitvoeren is teamsport

Gemeenten focussen zich op hun kerntaak en kiezen steeds vaker voor een regierol in de openbare ruimte. De uitvoering staat voor uitdagingen: door bezuinigingen staat de kwaliteit onder druk, bewoners wordt gevraagd hun steentje bijdragen en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een belangrijke sociale opgave. Hoe doen we dit? In welk tempo? En wie heeft welke rol? Vragen waarbij de antwoorden geformuleerd moeten worden in samenspel tussen regisseurs en uitvoerders. Teamsport.

Vergunningverlening en handhaving

Vergunningverlening en handhaving

Tijdig bijsturen in de hoogste versnelling

De omgevingsdiensten zijn volop in ontwikkeling in een omgeving die ook sterk in beweging is: de Omgevingswet komt er aan, partners willen bezuinigen en de kwaliteit moet omhoog. Waar komt het op aan? Een transparante bedrijfsvoering zodat er tijdig kan worden (bij)gestuurd, een resultaatgerichte cultuur waarin medewerkers in hun kracht staan en aandacht voor het daadwerkelijk bedienen van de partners.

Buiten organisatieadvies is aangesloten bij

Altijd in voor een goed gesprek

Heeft u een organisatievraagstuk, of wilt u even sparren? We komen graag bij u langs voor een goed gesprek. Bel 026-3547887 of stuur een mail naar contact@buiten­organi­satie­advies.nl. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met één van de adviseurs.

Lees ons blog: Buiten kennis

Met ingang van 1 januari 2017 is de buitendienst van de gemeente Doetinchem verzelfstandigd. Op zaterdag 7 oktober is de Lees verder: 7 oktober Open Dag Verzelfstandigd Buha